Zoekt u contact met Evers 3D Vision? info@e3dv.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Evers 3D Vision
Pieter Jelles Troelstralaan 33C
3818KP Amersfoort
kvk nr. 62335774

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.
a. Deze voorwaarden maken deel uit van alle door Evers 3D Vision gedane aanbiedingen en offertes ongeacht de vorm waarin deze worden gedaan, en alle aangegane overeenkomsten.
b. Onder wederpartij in deze voorwaarden wordt verstaan iedere (rechts) persoon die met Evers 3D Vision een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
c. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden, al dan niet opgenomen in algemene voorwaarden van de wederpartij maken geen deel uit van deze overeenkomst en binden derhalve Evers 3D Vision niet, tenzij Evers 3D Vision de (mede)- toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN
a. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald, zijn alle door Evers 3D Vision gedane aanbiedingen en offertes geheel vrijblijvend. Evers 3D Vision behoudt zich derhalve het recht voor om na een opdrachtbevestiging of andere vorm van acceptatie onverwijld aan de wederpartij te kunnen mededelen dat de aanbieding of offerte wordt ingetrokken. Alle offertes en aanbiedingen van Evers 3D Vision hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na offerte datum, tenzij dit anders is overeengekomen.
b. Offertes en aanbiedingen zijn exclusief btw.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN.
a. De overeenkomst tussen Evers 3D Vision en wederpartij komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Evers 3D Vision blijkend uit haar schriftelijke of mondelinge bevestiging of door het uitvoering geven aan de overeenkomst.
b. Toezeggingen, afspraken of overeenkomsten van of met ondergeschikten zijn niet rechtsgeldig.
ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.
a. Evers 3D Vision zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in voorkomend geval volgens in overleg met de wederpartij schriftelijk vastgestelde afspraken en procedures.
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Evers 3D Vision het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Evers 3D Vision de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
ARTIKEL 5. MEDEWERKING WEDERPARTIJ.
a. De wederpartij zorgt er voor dat steeds tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen worden verstrekt. Dit geldt zowel voor die gegevens en inlichtingen waarvan door Evers 3D Vision wordt aangegeven dat deze noodzakelijke of nuttig zijn als voor die gegevens
en inlichtingen waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
b. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of inlichtingen niet tijdig aan Evers 3D Vision zijn verstrekt heeft Evers 3D Vision het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
c. Evers 3D Vision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:
• de niet tijdig verstrekking van de gegevens en/of inlichtingen als bedoeld in lid.a;
• de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens en/of inlichtingen als bedoeld in lid.a, tenzij deze onjuistheid of onvolledig voor hem kenbaar behoorde te zijn.
d. Indien op grond van het resultaat van een Evers 3D Vision uitgevoerde overeenkomst besloten wordt tot bouwen over te gaan, dient de wederpartij zelf zorg te dragen voor een benodigde vergunningen, ontheffingen, rapporten m.b.t. o.a. geluid en milieu- technisch bodemonderzoek en overige vergunningen.
ARTIKEL 6. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN.
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een overeengekomen termijn voor de uitvoering geen fatale termijn. Bij overschrijden van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij Evers 3D Vision derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
a. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst door onvoorziene omstandigheden en met name omstandigheden die Evers 3D Vision bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren, een behoorlijke nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen om een behoorlijke nakoming van de overeenkomst te waarborgen. Deze wijziging en/of aanvulling zal schriftelijk worden vastgesteld.
b. De overeenkomst kan eveneens worden gewijzigd en/of aangevuld in bijzondere opdracht van de wederpartij. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de juiste nakoming van de wijziging en/of aanvulling voor rekening van de wederpartij.
c. Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst de uitvoeringstermijn beïnvloedt, zal dat niet leiden tot enige aansprakelijkheid voor Evers 3D Vision.
d. De extra kosten ten gevolge van wijzigingen en/of aanvullingen van de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen de wederpartij als meerwerk in rekening worden gebracht. Deze meerkosten zullen evenwel niet in rekening worden gebracht als deze het gevolg zijn van wijzigingen en/of aanvullingen
noodzakelijk worden door omstandigheden die kunnen worden toegerekend aan Evers 3D Vision.
e. Mochten er door de wederpartij wijzigingen en/of aanvullingen van de oorspronkelijke overeenkomst worden aangegeven welke tot gevolg hebben dat dit een aanzienlijk minderwerk of annulering van de overeenkomst zal opleveren, behoudt Evers 3D Vision zich het recht om een redelijke vergoeding te rekenen voor gederfde inkomsten alsmede de door Evers 3D Vision vooraf gemaakte onkosten.

ARTIKEL 8. GEHEIMHOUDING.
a. Evers 3D Vision is gehouden redelijkerwijs voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen tot geheimhouding van alle op de opdracht betrekking hebbende gegevens en stukken waarvan hem of het vertrouwelijk karakter uitdrukkelijk is mede gedeeld of hij redelijkerwijs het vertrouwen karakter dient te kennen.
b. Zolang de wederpartij een door Evers 3D Vision opgemaakt rapport niet openbaar heeft gemaakt, is het Evers 3D Vision niet toegestaan aan dit rapport door publicatie of anderszins bekendheid aan te geven, tenzij de opdrachtgever hiertoe toestemming verleent.
ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.
a. Onverminderd het bepaald in artikel 8. (geheimhouding) van deze voorwaarden blijven de rechten en bevoegden op grond van de Auteurswet berusten bij Evers 3D Vision evenals eventuele andere intellectuele eigendomsrechten.
b. Alle door Evers 3D Vision verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestekken, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Evers 3D Vision worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
c. De in lid. b. bedoelde stukken blijven eigendom van Evers 3D Vision en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
d. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.500,- per handeling onverminderd het recht van Evers 3D Vision om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
e. Evers 3D Vision behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en ontwikkelde plannen, ontwerpen etc. voorandere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij een vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
f. Met betrekking tot de door de wederpartij voor de uitvoering van deze overeenkomst verstrekte stukken, met name tekeningen, schetsen, ontwerpen etc., vrijwaart de wederpartij Evers 3D Vision voor eventuele aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 10. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST.
a. De overeenkomst kan door Evers 3D Vision geheel of gedeeltelijk worden ontbonden met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij in de volgende gevallen:
• liquidatie, ontbinding, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.
• indien na het sluiten van de overeenkomst aan Evers 3D Vision ter kennis gekomen feiten of omstandigheden, Evers 3D Vision goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
• indien Evers 3D Vision de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
b. In de genoemde gevallen is Evers 3D Vision bevoegd tot gedeeltelijke ontbinding als op moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht en door wederpartij zijn ontvangen. De ontbinding strekt zich dan uitsluitend uit tot dat gedeelte dat door Evers 3D Vision nog niet is uitgevoerd.
c. Voor de in lid.a. genoemde gevallen is Evers 3D Vision eveneens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst voorlopig op te schorten.
d. De ten tijde van de ontbinding door Evers 3D Vision reeds gefactureerde bedragen, worden in afwijking van het bepaalde in artikel 13, direct opeisbaar.
e. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst heeft Evers 3D Vision recht op vergoeding van de door Evers 3D Vision gemaakte kosten en de door hem ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

ARTIKEL 11. GEBREKEN; KLACHTENTERMIJN.
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Evers 3D Vision. Geschiedt dit niet, dan worden de verrichte werkzaamheden geacht te zijn een juiste en correcte uitvoering van de overeenkomst.
b. Evers 3D Vision dient in staat te worden gesteld de ingediende klachten te controleren en daarop te reageren.
c. Indien een klacht gegrond is zal Evers 3D Vision de uitvoering alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of voor de wederpartij zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de uitvoering niet mogelijk of zinvol is, zal Evers 3D Vision slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze voorwaarden.
ARTIKEL 12. HONORARIUM.
a. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, waarbij het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Evers 3D Vision, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
b. In afwijking van lid. a. kan door partijen uitsluitend schriftelijk een vast honorarium worden afgesproken.
c. Honoria zijn exclusief btw.

ARTIKEL 13. BETALING.
a. Betaling dient uiterlijk te geschieden 14 dagen na factuurdatum via overschrijving op het IBAN: NL36 KNAB 0409 6348 16
t.n.v. E3DV (Evers 3D Vision), zonder verrekeningen of enige vorm van inhouding of korting, tenzij anders overeengekomen.
b. Na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij vanaf de vervaldatum over het opeisbare bedrag van rechtswege een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente verschuldigd vastgesteld volgens de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.
c. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaatst van alle verschuldigde rente en kosten. In de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs als vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
d. Eventuele klachten omtrent de factuur worden door Evers 3D Vision slechts in behandeling genomen indien zij haar- rechtstreeks- binnen 14 dagen na factuurdatum hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
e. Eventuele leges, zoals verschuldigd voor het indienen en behandelen vaneen aanvraag, berekend door de overheidsinstantie, maken geen deel uit van offerte en zullen indien deze bij Evers 3D Vision ontstaan worden doorberekend aan de opdrachtgever
ARTIKEL 14. INCASSOKOSTEN
a. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand van Evers 3D Vision daaronder begrepen, die Evers 3D Vision moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij.
b. De buitengerechtelijke incassokosten van Evers 3D Vision worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering.

ARTIKEL 15. OVERMACHT.
a. Evers 3D Vision is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Hieronder worden onder meer de volgende buitengewone omstandigheden verstaan: stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer (waaronder post- en telefoonverkeer) en transport, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Evers 3D Vision, belemmerde maatregelen of wettelijke voorschriften van enige overheid of overheidsorgaan, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf en/of lichamelijk- en/of geestelijk letsel van eigenaar van Evers 3D Vision zodat het werk niet uitgevoerd kan worden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in feitelijke omstandigheden meebrengen.
b. De wederpartij kan in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd doen gelden.
c. Evers 3D Vision is in deze of soortelijke gevallen, een en ander ter beoordeling van Evers 3D Vision, gerechtigd de overeenkomst tot uitvoering te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID.
a. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is Evers 3D Vision slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag.
b. Evers 3D Vision is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of kosten welke voortvloeien uit de bouw, en welke redelijkerwijs vooraf niet hadden kunnen worden voorzien.
c. Bij verschillen en tegenstrijdigheden in het uitgevoerde werk van de aannemer ten opzichte het tekenwerk en/of omschrijvingen van Evers 3D Vision welke niet geoorloofd of gewenst zijn, zijn de kosten van het herstellen hiervan niet voor rekening van Evers 3D Vision.
d. De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de controle van teken- en rekenwerk van Prefab geproduceerde constructie- en bouwonderdelen evenals tekenwerk van technische installaties welke in opdracht van wederpartij worden uitgevoerd.
e. De wederpartij dient zich te allen tijde op de hoogte te stellen van de situatie van de bouwplaats en in geval van verbouw zich op de hoogte te stellen van de bestaande maatvoeringen, bestaande constructies, en het bestaande leidingwerk op te vragen bij het Klic.
f. Onkosten met betrekking tot onder artikel 16 genoemde zaken zijn nimmer te verhalen op Evers 3D Vision.
g. Evers 3D Vision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken welke niet overeenkomstig de tekeningen worden uitgevoerd waar wel of niet een omgevingsvergunning voor is verleend.

ARTIKEL 17. GESCHILBESLECHTING
a. Elk geschil tussen wederpartij en Evers 3D Vision zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden Beslecht door de Rechtbank. Evers 3D Vision blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
b. De wederpartij heeft het recht gedurende een maand nadat Evers 3D Vision zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.
ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT.
a. Op elke overeenkomst tussen Evers 3D Vision en de wederpartij is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.